Покана за търг >>ПОКАНА, Заповед-за-обявяване-на-търг-земеделска-земя. Заявление, декларации и проект на договор

Декларации образциИнфо 136 – Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образовИнфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаИнфо 141 – Издаване на диплома за средно образованиеИнфо 143 – Изд. на удостовер. за валидиране на комп. в съответствие с изискванията за завър. на клас, етап или основ. степен на обИнфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способноститеИнфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваИнфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование %U2013 удостоверения, свидетелства, дипломиИнфо 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификацияИнфо 155 – Изд. на Удостовр за валидиране на проф.квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на проф. квалиф.Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна годинаИнфо-141-диплома-1

Оферта за набиране  на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“2019-10-02 Училищен плодhttp://oukardam.info/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-17-zapoved.pdfДоговори за училищен транспорт

Oбществен съвет – Определяне на представители на родителите за избор на членове на нов обществен съвет към ОУ „Христо Ботев“.2019-11-20 OUKardam

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019ГОД.Отчет