Училищни документи

 

баланс в лв.,  баланс-хил.лв

Уточнен план на бюджет 2022 г.

БЮДЖЕТ-2022

.План-прием. План-прием 1 и 5 клас

Правилник за дейността на училището  >>

Вътрешни правила за определяне на работната заплата – виж повече >>ВПРЗ >>

Контролна дейност >>

Учебен план >>

Годишен план >>

План квалификация >>

Правилник за вътрешния ред >>

ПБУОВТ-2020г.>>

Бюджет >>

COVID-19 – ПЛАН >>

План тероризъм >>

Равни възможности>>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2020>>

Качество на образованието 2020 >>

Пропусквателен режим >>

Правила СФО 2020 год,>>

Самостоятелна форма на обучение (СФО )заповед изпити 1 

Промяна Заповед СФО – януари 2021 г. 1

ОУД – Указания-проект ОУД , Заповед за определяне на екип, работещ по проекта ,  Лого на ОУ

План_БДП Март 2021 г.  

утв. план БДП Март 2021 г.

план прием – първи клас 2021

Утв. план прием в 1 и 5 клас

Лятна ваканционна програма, Приложение 1

Междусрочна ваканция

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  ,

podkrepa-za-uspeh-210519

Ръководство за работа с групи, 

Заповед оранизация на ПУ 2021-2022 г.