Училищни документи

 

баланс в лв.,  баланс-хил.лв

Уточнен план на бюджет 2022 г.

БЮДЖЕТ-2022

УУП 2023 >>

Правилник за дейността на училището  >>

Вътрешни правила за определяне на работната заплата – виж повече >>ВПРЗ >>

Контролна дейност >>

Учебен план >>

Годишен план >>

План квалификация >>

Правилник за вътрешния ред >>

ПБУОВТ-2023/2024г.>>

Бюджет >>

COVID-19 – ПЛАН >>

План тероризъм  2023г.>>

Равни възможности>>

Ранно отпадане –http://oukardam.info/wp-content/uploads/2023/10/Правилник-за-безопасни-условия-на-обучение-и-труд-1.pdf

Качество на образованието 2020 >>

Правила за ползване на електронен дневник >>

ОУД – Указания-проект ОУД , Заповед за определяне на екип, работещ по проекта ,  Лого на ОУ

План_БДП Март 2023 г.  

Лятна ваканционна програма, Приложение 1

Междусрочна ваканция

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  ,

podkrepa-za-uspeh-210519

Ръководство за работа с групи, 

Заповед оранизация на ПУ 2021-2022 г.